Panaszok kezelése a .hu rendszerben

Írta: NetMasters

2017.09.13.

Alapvetően a .hu rendszer működéséből adódóan, s a domainek magas számához képest viszonylag kevés a problémás esetek száma. Ennek ellenére elő szokott fordulni a dolog. Jelen írásunk a rendszer működéséről ad némi információt, s bár alacsony a kockázat, de nem árt ezekkel tisztában lenni. Ha mégis bekövetkezik egy-egy eset, akkor pedig a kezdeti, általános tájékozódásra nyújt segítséget a poszt. A műszaki részekkel (pl. működő DNS, stb.) most nem foglalkozunk, csak a panaszok szempontjából releváns lépéseket tárgyaljuk.

Probléma esetén, akár mi akarunk valamit panaszolni, akár minket panaszoltak be, az első lépés mindig az aktuális szabályzat elolvasása legyen. Ennek szellemében történik minden folyamat.

 

Mi történik, ha valaki egy regisztrációt kíván elindítani? A rendszerbe több ellenőrzés is be van építve. Lássuk ezeket sorban:

Az első rögtön a Regisztrátoroknál kezdődik, mármint azoknál, akik tényleg rendelkeznek .hu akkreditációval, nem csak viszonteladói valamelyik cégnek. Ilyenkor a Regisztrátor megvizsgálja az igényt, s ha megfelelőnek találja, akkor befogadja, majd elindítja az igénylést.  (A NetMastersnek is vannak viszonteladói természetesen, ebben az esetben mi magunk vagyunk az első szűrő!) A részletes feltételeket megtaláljátok a már linkelt szabályzatban, a legfontosabbakat ide gyűjtjük:

 • Megfelelő domain igénylő.
 • Írásos vagy elektronikus regisztrációs szerződés megkötése az igénylővel.
 • A szükséges díj megfizetése, mely díjat a Regisztrátor saját hatáskörében meghitelezheti az igénylőnek.
 • Legalább 2, legfeljebb 40 karakterből álló érvényes és szabad név választása
 • A név nem sértheti más névkizárólagossághoz fűződő jogát, személyiséghez fűződő jogát, kegyeleti jogát, szellemi tulajdonhoz fűződő jogát stb.
 • Nem választható és használható olyan domain név, amely jelentés tartalmára nézve és/vagy használatára nézve gyaníthatóan jogellenes, vagy megbotránkozást, félelmet keltő, vagy megtévesztő.
 • Nem tartozhat az igényelt név a közzétett védett nevek körébe.

Ezt követi az itthoni Nyilvántartó, az ISZT részéről egy ellenőrzés. Itt ellenőrzik a papírokat, aláírásokat, műszaki feltételeket és mindent, ami a szabályzatban szerepel.

Amennyiben a Nyilvántartó azt észleli, hogy a megküldött igény hiányos vagy a Domain Regisztrációs Szabályzattal ellentétes, azt ugyanezen határidőn belül az ok megjelölésével a Regisztrátornak visszaküldi. A Regisztrátornak 14 nap áll rendelkezésére arra, hogy a hiányt pótolja vagy az igényt visszavonja. Ha a Regisztrátor e határidőn belül ezen lépések egyikét sem rögzíti a Nyilvántartásban, akkor az igény automatikusan törlődik.

A Szabályzatnak való megfeleléssel kapcsolatban a domain-igénylő és a Regisztrátor között keletkezett vita esetén a Regisztrátor, illetve ha a Regisztrátor kéri, a Nyilvántartó álláspontja döntő. Abban az esetben, ha a vita a Regisztrátor és a Nyilvántartó között keletkezik, akkor a Nyilvántartó álláspontja a meghatározó.

Ha az igény megfelelő, akkor az ellenőrzést követően a domain az igénylő feltételes használatába kerül, és azt a Nyilvántartó webszerverén egyidejűleg nyilvánosan kihirdeti a delegálásra váró domainek listájában. A feltételes használat alatt az igénylő a domaint műszakilag használhatja, azonban a domain végleges delegálásra csak abban az esetben kerül, ha a kihirdetés kezdő napjától számított 8 napon belül nem emelnek ellene panaszt.

Ha az igény ellen határidőn belül nem nyújtanak be panaszt, akkor a delegálás bejegyzése megtörténik, és a megfelelő adatbázisokban regisztrálásra kerülnek a következő adatok:

 • a delegált domain neve,
 • a delegált domain műszaki adatai,
 • a domain-használó és a kapcsolattartók adatai.

Ha a kihirdetett igény ellen határidőn belül panaszt nyújtanak be, úgy az alternatív vitarendezési eljárás (Tanácsadó Testület eljárása) eredményétől függően, annak lefolytatását követően a domain vagy végleges delegálásra kerül, vagy a Nyilvántartó törli az igényt.

A domainről folyó jogvita tényét az eljárást kezdeményező fél erre irányuló kérelme, vagy a bíróság döntése alapján a Nyilvántartó a Nyilvántartásban rögzíti. Ilyen kérelem esetén a domain átruházása korlátozásra kerül.

A domain igényléssel és használattal kapcsolatos jogvitákban az Alternatív Vitarendező Fórum eljárását lehet igénybe venni. A domain delegálását megelőzően keletkező jogvitákban a Tanácsadó Testület jár el, a már delegált domainekre vonatkozó jogvitákban a Regisztrációs Döntnök, valamint a delegált domainek alatt közölt jogsértő tartalom miatt kezdeményezett jogvitákban a Hotline Döntnöki Fórum.  Az Alternatív Vitarendező Fórum a rá vonatkozó, és a Nyilvántartó webszerverén, valamint az Alternatív Vitarendező Fórum honlapján közzétett szabályok szerint jár el.

A Nyilvántartó és a Regisztrátor aláveti magát az Alternatív Vitarendező Fórum állásfoglalásának, határozatának, illetve döntésének, és a domain delegálása, a már delegált domain visszavonása és átruházása kérdésében annak megfelelően jár el. Sem a Nyilvántartó, sem a Regisztrátor nem felel azért, mert végrehajtja az Alternatív Vitarendező Fórum döntését.

Az Alternatív Vitarendező Fórum szolgáltatást a Magyarországi Internet Szolgáltatók Tanácsa Tudományos Egyesülete által erre kijelölt, mind a Nyilvántartótól, mind a Regisztrátoroktól elkülönülő szervezet független szakértő tanácsadóin, illetve döntnökein keresztül nyújtja.

 


 

A delegálás előtti jogviták rendezése (a Tanácsadó Testület eljárása):

Akinek jogos érdeke fűződik annak megállapításához, hogy a feltételes használatba adott domain az adott igénylő részére történő delegálása a Szabályzatba ütközik, az Alternatív Vitarendező Fórum (Tanácsadó Testület) eljárását igényelheti. A Panaszos a kifogását, annak okát megjelölve, bármely általa választott Regisztrátornál előterjesztheti olyan határidővel, hogy a Regisztrátor az eljárás kezdeményezését a kifogásolt igény kihirdetésének kezdő napjától számított 8 napon belül a Nyilvántartásban rögzíteni tudja, és a panaszt a kezdő naptól számított 14 napon belül benyújtsa. A határidő elmulasztása esetén az Alternatív Vitarendező Fórum (Tanácsadó Testület) eljárását nem lehet kérni. A Panaszos kifogását a kifogásolt igény Regisztrátora átvenni köteles, míg más Regisztrátor az átvételről szabadon dönthet. Más Regisztrátor nem tehető felelőssé semmilyen kárért, ami a Panaszost a kifogás átvételének megtagadása esetén érhette.

Az Alternatív Vitarendező Fórum (Tanácsadó Testület) eljárásának megindítására nyitva álló határidő elmulasztása nem értelmezhető akként, hogy a domain név választásával kapcsolatos jogairól az érintett bármilyen módon lemondott volna, és a választott domain névnek a domain-igénylő részére történő delegálásához hozzájárult volna.

Ha egy nyilvántartásba vett igény teljesítése nem történik meg, mert a Nyilvántartó álláspontja szerint az a Szabályzat előírásainak nem felel meg, akkor a domain-igénylőt erről Regisztrátora az ok megjelölésével haladéktalanul értesíti. A domain-igénylő ez esetben az Alternatív Vitarendező Fórum (Tanácsadó Testület) eljárását igényelheti Regisztrátoránál olyan határidővel, hogy a Regisztrátor az eljárás kezdeményezését az elutasítástól számított 14 napon belül a Nyilvántartásban rögzíteni tudja. A határidő elmulasztása esetén az igény automatikusan törlődik.

A Tanácsadó Testület az igények Szabályzatnak való megfelelőségével kapcsolatban elvi vagy eseti állásfoglalást hoz. A Nyilvántartó és a Regisztrátor aláveti magát a Tanácsadó Testület állásfoglalásainak, az abban foglaltaknak megfelelően jár el, és az azokban foglaltak alapján teljesíti vagy tagadja meg a delegálásra vonatkozó igényeket.

Az elvi állásfoglalás a Regisztrátorokra és a Nyilvántartókra kötelező általános iránymutatást tartalmaz az igények Szabályzatnak való megfelelőségével kapcsolatban. A Tanácsadó Testület elvi állásfoglalását a Nyilvántartó kérheti.

Az eseti állásfoglalás konkrét domain-igénylő konkrét igényének teljesíthetőségére vonatkozó állásfoglalást tartalmaz. A Tanácsadó Testület eseti állásfoglalását a delegálást megelőzően kérheti a Nyilvántartó vagy bármely Regisztrátor saját elhatározásból, illetve a domain-igénylő vagy az igényléssel szemben kifogást előterjesztő Panaszos megbízása alapján. Az eljárás megindítására vonatkozó megbízás elfogadását a Regisztrátor függővé teheti attól, hogy a megbízó az eljárási díjat befizesse, illetve letétbe helyezze.

A Tanácsadó Testület eseti állásfoglalásában abban a kérdésben foglal állást, hogy az adott domain az adott Igénylő számára delegálható vagy nem delegálható. Amennyiben az eseti állásfoglalás alapján a feltételes használatba adott domain törlésére kerül sor, a törlés napjától számított 60 napig az adott domainre csak a Panaszos jogosult új igényt benyújtani, amennyiben az ilyen irányú szándékot a panasz benyújtásánál a Panaszos Regisztrátora a Nyilvántartásban jelezte.

A Tanácsadó Testület eseti állásfoglalásának eljárási díját a domain-igénylő Regisztrátora köteles megfizetni a Nyilvántartónak, ha a Tanácsadó Testület úgy dönt, hogy a Panaszolt igénye nem teljesíthető. Ellenkező esetben a díjat

 • a teljesített igény szerint indított eljárás esetén a Panaszos Regisztrátora köteles megfizetni vagy
 • a nem teljesített igény szerint indított eljárás esetén a Nyilvántartót terheli.

A Regisztrátor jogosult az eljárással kapcsolatos költségeit megbízója felé továbbhárítani.

 


 

A delegálás utáni jogviták rendezése (a Regisztrációs Döntnök eljárása)

A domain-használó a domain delegálására vonatkozó igény benyújtásával, valamint a delegálás fenntartásával aláveti magát az Alternatív Vitarendező Fórum (Regisztrációs Döntnök) döntésének, amely a választott domain névvel kapcsolatos viták elbírálására az erre irányuló kérelem előterjesztése esetén a jelen Domain Regisztrációs Szabályzatban, illetve a külön meghatározott szabályok szerint jár el.

A domain delegálását követően egy meghatározott domain névnek a kérelmezett domain-használótól történő visszavonását, illetve átruházását az, akinek ehhez a névhez névhasználati joga fűződik, az Alternatív Vitarendező Fórumhoz előterjesztett, a Regisztrációs Döntnök szabályzatában foglaltaknak megfelelő kérelemmel kezdeményezheti. A kérelem előterjesztésével egyidejűleg a kérelmezőnek be kell fizetnie a Regisztrációs Döntnök szabályzatában meghatározott összegű eljárási díjat.

Az Alternatív Vitarendező Fórum a domain név visszavonását vagy a Kérelmező javára történő átruházását rendeli el,

 • amennyiben
  • a domain név azonos egy olyan névvel vagy megtévesztően hasonlít egy olyan névhez, amely a Kérelmező javára valamely hatályos magyar vagy közösségi jog által védett név vagy
  • amelynek használatára a Kérelmező valamely magyar vagy közösségi jogszabály alapján jogosult,
 • és amennyiben
  • a Kérelmezett a domain nevet anélkül igényelte, hogy a névhez joga vagy jogos érdeke fűződne vagy
  • a Kérelmezett a nevet rosszhiszeműen igényelte vagy annak felhasználása rosszhiszeműen történik.

 

A Kérelmezett javára a jogos érdek, illetve terhére a rosszhiszeműség megállapíthatóságának részletes szabályait a Regisztrációs Döntnök szabályzata tartalmazza.

A Regisztrátor és a Nyilvántartó a Regisztrációs Döntnök döntését a kézhezvételtől számított 30 nap elteltével végrehajtja. Abban az esetben, ha a domain használója a 30 napos határidő alatt igazolja, hogy a domain delegálás visszavonását, illetve a Kérelmező részére történő átruházását elrendelő döntés közlését követően a kérelmezővel szemben a domain általa történő további használata végett keresetet terjesztett elő, a döntés végrehajtását a Regisztrátor és a Nyilvántartó felfüggeszti. A keresetindítás vagy annak igazolásának elmulasztása esetén, illetve az eljárást jogerősen lezáró,  érdemben a döntéssel nem ellentétes bírósági határozatról szóló értesítés esetén a döntést a Regisztrátor és a Nyilvántartó végrehajtja.

A Kérelmező és a Kérelmezett közös megállapodás alapján, illetve a Nyilvántartó és a Regisztrátorok a domain használóval szemben a domain regisztrációjával, fenntartásával vagy használatával kapcsolatos vita eldöntésére bármikor delegált domain nevek vonatkozásában, illetve más, a jelen Szabályzatban megállapított eseteken kívüli jogvitás kérdésekre is igénybe veheti az Alternatív Vitarendező Fórumot.

 


 

Zárszó:

Mint látjátok a szabályzat sokszor egy jogi képzettség nélküli személy részére nehezen érthető, ezért akár a Ti jogaitokat érte sérelem, akár benneteket panaszoltak be mindenképpen egyeztessetek a Regisztrátorotokkal, illetve szükség esetén szakjogász tanácsát, vagy védelmét is kérjétek! Megijedni nem kell! Akár egy panaszos igény is visszavonható mindenféle jogi hátrány nélkül, ha a védelem ennek látja szükségét (magyarul nem érdemes a döntést megkockáztatni, mert nagy esély lenne a vesztes helyzetbe kerülésre). Illetve a másik oldalról is: ha jogos érdeketek (márkanév, bejegyzett védjegy stb.) úgy kívánja, akkor igenis lépjetek, s ne hagyjátok magatokat!

Cégünk mindkét oldalon sikeresen tevékenykedett már:

 • Legtöbbször ügyfelünk jogait védtük sikeresen a nevét használni akaróktól,
 • Illetve bejegyzett nevét védtük meg a panaszt benyújtó ellen sikeresen.

 


 

Zárásképpen egy megtörtént eset röviden, nevek nélkül:

Egyik ügyfelünk levelet kapott egy amerikai multi képviseletében felszólaló ügyvédi irodától, melyben hatalmas (dollárban leírva is szemmel messziről egészen jól látható!) összeg megfizetésének terhe mellett a levél követelte a sok éve tulajdonolt név azonnali, ellentételezés nélküli átadását az ügyvédi irodát megbízó multinak. Az ügyfelünk ereiben meghűlt a vér (természetesen nem rendelkezett a kártérítésben szereplő összeggel), s egy lábon kihordott szívinfarktus után telefont ragadott, s kétségbe esve mondta el mit tart a kezében és most mihez kezdjen. Némi erőfeszítésünkre sikerült megnyugtatni, s kértük juttassa el nekünk az anyagot. Ezt faxon hamarosan meg is kaptuk, majd átnézés után jelentkeztünk a részletek miatt.

A névre pályázat volt felvéve, az oldal megszűnése esetén a már kifizetett, s felhasznált Ft milliókat a büntetésekkel és kamatokkal együtt mindenképpen vissza kellett volna fizetnie a halálra rémült ügyfelünknek. De ennek ellenére az ügyvédek hadával megtámogatott multitól és az esetleges peres összeg nagyságától félve mégis inkább a pályázat visszafizetését, s a név átadását akarta a domain tulajdonosa választani.

Közben csapatunk és ügyvédünk ráugrott a témára, s találtunk fogást az amerikai cégen. Védjegye ugyanis amire hivatkozott egyrészt évekkel későbbi volt mint az ügyfelünk domain igénylése, másrészt csak kiejtésben hasonlított a panaszos nevére, leírásban nem.

Némi győzködés és személyes találkozó után ügyfelünk vállalta a megmérettetést, s végül megtarthatta a nevet.

Olvasd el ezeket is:

Kommenteld meg jól:

0 hozzászólás

Egy hozzászólás elküldése

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .